Privacy- & Cookiebeleid

Artikel 1 - Algemeen

1.1
3D-ICT BV leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2
3D-ICT BV
 stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is 3D-ICT BV. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens die je ons (en derde partijen) meedeelt
Categorie 1
Zonder registratie: niet persoonlijk te identificeren informatie. Uw IP-adres (anoniem), het type en de versie van uw navigatiesysteem en de laatst bezochte internetpagina, uw bezochte webpagina’s op onze website, interacties met onze website, geo-locatie en verkeersbron etc. worden bijgehouden door Google en aan 3D-ICT BV beschikbaar gesteld via Google Analytics. De diensten die zij aanbieden stellen 3D-ICT BVBA in staat om het internetverkeer te volgen en te analyseren.

Dit kan gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen. We verwijzen hier graag naar de privacy policy van Google Analytics omdat deze lijst niet limitatief is.

De informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het aantal muisklikken, de muisbewegingen en scrollactiviteit, maar ook uit niet-persoonlijk te identificeren informatie dit u bijvoorbeeld op onze website invoert. Informatie over de browser (type, versie, schermformaat, enz.), basisinformatie over de gebruiker (IP-adres, taal, tijdzone) en gegevens over de muisbewegingen, muisklikken en scrollactiviteit worden naar Google Analytics verstuurd. Er worden geen persoonlijke gegevens verstuurd. We maken gebruik van een waaier aan diensten die worden uitgevoerd door externe partners, zoals Google Analytics. Meer informatie over hoe zij uw informatie verzamelen vind u in hun privacybeleid. ( Privacybeleid Google Analytics) Toetsaanslagen in wachtwoordvelden en velden die als “vertrouwelijk” zijn gemarkeerd, worden nooit opgeslagen of via het netwerk verzonden.

Wanneer uit de analyses op onze website zou blijken dat bepaalde onderdelen aan verbetering toe zijn, kunnen we via Google Optimize testen uitvoeren welke nieuwe weergave jouw voorkeur geniet. Google Optimize is een onderdeel van Google Analytics en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Ook hier is het privacy beleid van Google van toepassing.

Categorie 2
Bij het aanmaken van een account: uw (geëncrypteerd) wachtwoord en e-mailadres (logingegevens)

Categorie 3
Bij inschrijving op onze nieuwsbrief of bij het updaten van uw e-mailprofiel: uw e-mailadres en e-mailvoorkeuren (permissies voor de verschillende nieuwsbrieven en de bijhorende interesses)

Categorie 4
Via cookies: zie artikel 8

Categorie 5
Uw gegevens: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, eventueel BTW-nummer, bijkomende gegevens, geboortedatum en optioneel geslacht.

2.2 de website van 3D-ICT kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren.
a) door gebruik van cookies (zie artikel 8)

b) tijdens uw registratie, het nalaten van gegevens op- , en het gebruik van onze websites (Voorbeelden: wedstrijden die plaatsvinden op onze websites, de mogelijkheid om op de hoogte te blijven wanneer een boek opnieuw beschikbaar is (door het nalaten van uw e-mailadres), het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling,… De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief);

c) door afgifte van een visitekaartje of andere registratie met een opt-in op een beurs of om het even welk event of via een persoonlijk contact.

2.3 onze websites maken gebruik van cookies die enkele gegevens verzamelen.
Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door VWIC en uitsluitend gedurende en na uw bezoek aan de websites. Het gaat om

  • het TCP/IP adres;
  • het type en de versie van jouw navigatiesysteem;
  • de laatst bezochte internet pagina.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden
3D-ICT BV
 zal de bij uw vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1
Het verzorgen en verbeteren van onze websites en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van 3D-ICT BV om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2
Het beheer van uw eventuele account op onze website met het oog op het gebruik door 3D-ICT BV en haar website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3
Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 4
We gebruiken cookies om u te identificeren als gebruiker om uw surf ervaring te optimaliseren. Onze cookies maken het ook mogelijk om webpagina’s te delen via sociale netwerken, houden bij of u Javascript hebt geactiveerd in uw browser en maken het mogelijk om op basis van uw bezoek aan onze website relevante advertenties te tonen. In artikel 8 vind u een volledig overzicht van onze cookies. We kunnen die enkel gebruiken met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2 Direct marketing
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij 3D-ICT BV hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”).

U kan nieuwsbrieven van 3D-ICT BV ontvangen als u uw in het verleden hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven via onze websites, als u toestemming gaf om onze e-mailcommunicatie te ontvangen via e-mail, bij inschrijving voor een event of via wedstrijden die we organiseren op onze website en/of beurzen.

Indien u reeds bent opgenomen in onze database voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan 3D-ICT BV uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot 3D-ICT BV, haar panden en/of diensten. 3D-ICT BV kan de door uw verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door 3D-ICT BV bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijf link te klikken, onderaan ieder (promotioneel)e-mailbericht of door een mail te sturen naar info@3d-ict.be

3.3 Doorgifte aan derden
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van 3D-ICT BV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van 3D-ICT BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

3D-ICT BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat 3D-ICT BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

3D-ICT BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.4 Wettelijke vereisten
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat 3D-ICT BV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. 3D-ICT BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - Duurzaamheid van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen 3D-ICT BV en u.

Uw inschrijving op onze nieuwsbrieven blijft geldig tot u daarvoor uitschrijft of maximum 5 jaar als we merken dat u geen interactie meer vertoont met e-mailcommunicatie die hoort bij onze website of direct marketing.

Artikel 5 - Uw rechten

5.1 Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken. Ontvangt u onze nieuwsbrieven? Via ‘Voorkeur Wijzigen’ onderaan onze nieuwsbrieven kan u uw permissies en interesses terugvinden.

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan 3D-ICT BV. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en panden niet beschikbaar zijn en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan 3D-ICT BV. U mag ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3 Recht van verzet
U beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. U kan u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6 Uitoefening van je rechten
Onze websites en het mailprogramma dat we gebruiken slaat interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van onze website en nieuwsbrieven. U beschikt over het recht om u te verzetten tegen automatische beslissingen en profiling. Om u te verzetten tegen de personalisaties en relevante content die u ontvangt via ons mailprogramma kan u op ieder moment uitschrijven. Om u te verzetten tegen andere vormen van profiling of automatische beslissingen kan u uw rechten uitoefenen zoals beschreven in onderdeel 5.7.

5.7 Automatische beslissingen en profiling
U kan uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@3d-ict.be, per post naar 3D-ICT BV,  Verschansingstraat 48, 2000 Antwerpen (België) of door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. We doen er alles aan om uw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden en zullen ten laatste binnen 30 dagen volgend op uw verzoek schriftelijk of elektronisch antwoorden en gratis één kopie afleveren van de betrokken gegevens.

5.8 Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1
3D-ICT BV heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2
In geen geval kan 3D-ICT BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

We willen u ook graag verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die 3D-ICT BV niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet altijd beheerd door 3D-ICT BV en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de panden of diensten die erop vermeld worden. We raden u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

6.3
U dient op elk moment de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login, wachtwoord en (persoonlijke) gegevens te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de websites van jouw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 - Toegang door derden

7.1
Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan enkele van onze werknemers.

7.2
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 - Cookies

8.1 Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van 3D-ICT BV of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de websites. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze websites onthouden.

8.2 Waarom gebruiken we cookies?

Onze websites gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers op onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze websites te optimaliseren. Wij maken bijvoorbeeld ook gebruik van JavaScript. In combinatie met cookies en (web)beacons kunnen we zo onder andere onthouden welke panden u bekeek, welke artikelen u las, of kunnen we u eerder bekeken of gerelateerde panden en artikels tonen.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3 Soorten cookies
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
Onze website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

A. First-party en third-party cookies

First-party cookies zijn cookies die door ons geplaatst worden via een van onze websites die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website(s) die bezocht word(t)/(en) door de gebruiker. Als een gebruiker een van onze websites bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). Voor de cookies die de derde partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen

B. Functionele en niet-functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Soorten niet-functionele cookies

Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze websites je bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. (bv. Cookies geplaatst door Google)

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Deze cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer u op onze website een social media button aanklikt, wordt er een social media cookie geplaatst. Het social media kanaal kan uw IP-adres herkennen wanneer u een pagina van onze website wil delen.

Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Er staan advertentiecookies op onze website en wij plaatsen ook advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit alle advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren om u aan de hand van uw online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen.

Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.

C. Permanente en Sessie cookies

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker een van onze websites bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies met een bepaalde bewaartijd die langer is dan de browsersessie.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u uw browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd.

Functionele cookies

Naam: has_js
Herkomst: Onze websites
Functie: Cookie die bijhoudt of de gebruiker JavaScript heeft geactiveerd in de browser.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd) We delen uw informatie niet met derden.

Niet-functionele cookies

Naam: _ga, _gat en _gid
Herkomst: Google Analytics
Functie: Deze cookies laten toe het gebruik en de performantie van de
website te meten via Google Analytics. Bewaartijd: De geldigheidsduur van de cookie _ga is 2 jaar, 10 minuten voor de cookie _gat en 1 dag voor de cookie _gid. Google deelt geen anonieme data met derden.
Privacy Policy Google

Naam: lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr
Herkomst: Facebook
Functie: Deze cookies zien welk panden u bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op facebook. Zonder deze cookies zal u geen persoonlijke aanbevelingen ontvangen.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Facebook deelt geen informatie met derden.
Privacy Policy Facebook

Naam: guest_id, twid, muc
Herkomst: Twitter
Functie: Deze cookies zien welk panden u bekijkt. Op die manier kunnen we u relevante advertenties tonen op twitter. Zonder deze cookies zal u geen persoonlijke aanbevelingen ontvangen.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Twitter deelt geen informatie met derden.
Privacy Policy Twitter

Naam: utma, utmb, utmc, utmx, utmv en utmz
Herkomst: Google Analytics Remarketing
Functie: Met deze cookies meten we hoe je onze websites gebruikt. Deze informatie gebruiken we om je te helpen bij uw pandkeuze of om u aanbiedingen te laten zien (via onze website, websites van derden en via onze mailings) die je mogelijk interesseren.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Google deelt geen anonieme data met derden.
Privacy Policy Google

Naam: id, _drt_, __gads
Herkomst: Double Click
Functie: Met deze cookies van Google weten we welke pagina’s u bekijkt. Op die manier kunnen we u relevante advertenties tonen op onze websites of op partnersites. We weten hoe vaak u een advertentie al hebt gezien, of u er op klikt.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 1,5 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 1,5 jaar bewaard). Google deelt anonieme data met derden.
Privacy Policy Google. Je kan je hier afmelden voor de doubleclick-cookies of via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative.

8.4 Jouw toestemming

Bij u eerste bezoek aan onze website vragen we u om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kan op twee manieren onze cookies accepteren: klikken op de knop ‘Accepteer’ of gewoon verdersurfen op onze websites.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

8.5 Je browserinstellingen veranderen
Wij wijzen u er graag op dat webbrowsers u toelaten om u cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6 Cookies verwijderen

Microsoft Edge: Klik op het Menu icoon (icoon met 3 puntjes) rechtsbovenaan. Klik vervolgens op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Kies wat u wilt wissen’ onder browsergegevens. Daar kunt u de gewenste opties aanvinken en op wissen klikken. (Vink in elk geval Cookies en opgeslagen websitegegevens aan.)

Chrome: Klik op het icoontje met 3 puntjes rechts boven. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geavanceerd’ > ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook bij ‘Periode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Altijd’.

Firefox: Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenaan. Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy & Beveiliging’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. U kunt ook bij ‘Te wissen tijdsperiode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier voor ‘Alles’.

Safari: Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Beheer websitegegevens’ en kies voor ‘Verwijder alles’.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 10 - Aanvaarding

Door onze website te bezoeken, u inschrijving op onze nieuwsbrief en ten laatste op het ogenblik van uw informatieaanvraag, aanvaard u alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stemt u ermee in dat 3D-ICT BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@3d-ict.be per post naar 3D-ICT BV,  Verschansingstraat 48, 2000 Antwerpen (België) , of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.